Algemene Voorwaarden.

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1

DEFINITIES

In dit gedeelte met algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt geïnterpreteerd:

Intermediair: een persoon of organisatie die als bedrijfsactiviteit fungeert als tussenpersoon en bemiddelt, exclusief de opdrachtgever van de zelfstandige.

Opdrachtgever: een persoon of organisatie die gebruikmaakt van de diensten van de intermediair.

Freelancer: een individu dat, volgens een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk, werkzaamheden uitvoert voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid, zonder leiding en toezicht van een derde. Dit kan ook betrekking hebben op werkzaamheden die worden verricht via een onderneming waarvan de zelfstandige minimaal de helft van de aandelen bezit of een zodanig aantal dat hij niet zonder zijn toestemming kan worden ontslagen door de aandeelhoudersvergadering.

Derde: een persoon of entiteit die niet de intermediair, opdrachtgever of zelfstandige is, maar wel direct of indirect in een juridische relatie staat tot een van deze partijen.

Bemiddelen: het bij elkaar brengen en/of faciliteren van twee of meer partijen die een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk met elkaar aangaan, waarbij een bemiddelingsovereenkomst met de intermediair is gesloten.

Bemiddelingsovereenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen de opdrachtgever en de intermediair waarin de specifieke voorwaarden en omstandigheden worden vastgelegd, inclusief het type dienstverlening van de intermediair, voor het bemiddelen van de zelfstandige naar de opdrachtgever.

ARTIKEL 2

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de intermediair aan de opdrachtgever en op elke bemiddelingsovereenkomst tussen de intermediair en de opdrachtgever, waarbij de intermediair deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de intermediair en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door beide partijen.

Wanneer de opdrachtgever eenmaal een overeenkomst heeft gesloten op basis van deze voorwaarden, wordt ervan uitgegaan dat hij stilzwijgend instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij eventuele toekomstige overeenkomsten met de intermediair.

Alle aanbiedingen, ongeacht de manier waarop ze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en niet bindend.

De intermediair is niet gebonden aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever als deze afwijken van deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld. De gewijzigde voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds gesloten bemiddelingsovereenkomsten, met een opzegtermijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

ARTIKEL 3

WIJZE VAN FACTURERING

De vergoeding die de opdrachtgever aan de intermediair verschuldigd is voor geleverde diensten wordt verrekend in de factuur van de freelancer. Dit betreft 15 procent bovenop het uurtarief van de freelancer exclusief BTW.

ARTIKEL 4

AANSPRAKELIJKHEID

De intermediair kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor:

a. Schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt door de handelingen of nalatigheden van de freelancer die door de intermediair is bemiddeld.

ARTIKEL 5

GEHEIMHOUDING

De intermediair en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen in verband met een aanbieding of bemiddelingsovereenkomst, openbaar maken aan derden. Deze vertrouwelijke informatie omvat informatie over de andere partij, diens activiteiten en relaties. Er kunnen echter uitzonderingen zijn waarbij het noodzakelijk is om deze informatie te verstrekken om de bemiddelingsovereenkomst correct uit te voeren of wanneer er een wettelijke verplichting is om de informatie bekend te maken.

De intermediair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor boetes, dwangsommen of schadeclaims van de opdrachtgever als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht door de zelfstandige.

ARTIKEL 6

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de relatie tussen de partijen zullen in eerste instantie exclusief worden behandeld door de rechtbank in het arrondissement waar de intermediair is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.

Hoofdstuk 2: Voorwaarden voor het bemiddelen van zelfstandigen

Artikel 7

Procedure van bemiddeling

De intermediair voert zijn bemiddelingsdiensten uit op basis van de wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de kwalificaties en vaardigheden van de zelfstandige, evenals de verstrekte informatie over de aard van de opdracht. Daarnaast houdt de intermediair rekening met de bekende kwalificaties en vaardigheden van de zelfstandige.

Wensen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en kunnen leiden tot discriminatie op basis van ras, leeftijd, geslacht, en andere gronden, mogen niet door de opdrachtgever worden gesteld. De intermediair zal deze eisen in ieder geval niet inwilligen.

Artikel 8

Persoonsgegevens

De intermediair en de opdrachtgever behandelen alle persoonsgegevens die hen zijn verstrekt in vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetgeving.

De partijen maken afspraken over de verantwoordelijkheden en procedures met betrekking tot persoonsgegevens, conform de AVG en andere relevante privacywetgeving. Dit omvat onder andere maatregelen met betrekking tot datalekken.

Artikel 9

Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling worden gerespecteerd.